Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz poradni położniczo- ginekologicznej

Działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2023, poz. 991) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 2561 ze zm.), ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731),

I.              UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

Osoba uprawniona do kontaktu: Z- ca Dyrektora ds. Medycznych- lek. Łukasz Kanderski

II.           PRZEDMIOT KONKURSU OFERT

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz poradni położniczo- ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie oraz udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony: od 01.09.2023 roku do 31.08.2025 roku.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

III.         POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia w tym formularz ofert: dostępne będą na stronie internetowej www.szpitalradziejow.pl, wzór umowy dostępny w dziale kadr
 3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.
 4. Kryteria oceny ofert: Cena, Jakość, Kompleksowość, Ciągłość, Dostępność
 • Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie do dnia:

16.08.2023 r. do godz. 900 do Sekretariatu Dyrektora Szpitala – I piętro.

Kopertę należy opatrzyć informacją „Konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz poradni położniczo- ginekologicznej” oraz umieścić imię i nazwisko/nazwę, adres oferenta oraz numer telefonu.

 • Otwarcie ofert: nastąpi 16.08.2023 r. o godz. 1200w Sali Szkoleniowej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, I piętro.

 • Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: wyniki konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej szpitala https://www.szpitalradziejow.pl/ do dnia 18.08.2023 r.
 • Umowa zostanie zawarta z wybranymi Oferentami w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Zastrzega się prawo odwołania konkursu, unieważnienia konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert

Zarządzenie 65/2023

Regulamin Komisji Konkursowej

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Formularz ofertowy z oświadczeniami

Skip to content