Klauzula informacyjna dla Pracownika

Informacje o przetwarzaniu danych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3,  88-200 Radziejów, NIP 889-126-91-26, REGON 910333036

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 515 29 11 78 lub mailowo: iod@szpitalradziejow.pl

c) Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celach związanych z zawarciem i realizacją stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit a. (zgoda na przetwarzanie, w przypadku danych innych niż wymaganych przepisami prawa), art 9 ust. 2 lit a. RODO (zgoda na przetwarzanie, jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) a także art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku pracowników medycznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  • w celu oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  • w celu identyfikacji personelu szpitala (identyfikatory), na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Regulaminu Pracy Szpitala a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu organizacji, w tym prowadzeniu komunikacji wewnątrz jej struktury,
  • za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony obiektu i mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala,
  • na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a. RODO – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f) Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia leczenia, współpracy lub realizacji umowy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g) Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowy jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

j) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.