Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 • Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi
  • osobie upoważnionej przez pacjenta w historii choroby,
  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat,
  • opiekunom ustanowionym przez sąd
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie.
 • Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi:
  • do wglądu w siedzibie SPZOZ w Radziejowie,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
  • poprzez wydanie jej oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  • na nośniku elektronicznym – badania radiologiczne,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Druki wniosków są dostępne w komórkach organizacyjnych, które udostępniają dokumentację medyczną. 

Komórkami organizacyjnymi uprawnionymi do udostępniania dokumentacji medycznej są:

 • w zakresie lecznictwa szpitalnego – Archiwum Medyczne Szpitala,
 • w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, poradnie specjalistyczne) – Centralna Rejestracja.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć:

 • osobiście w miejscach wyżej wymienionych,
 • przesłać pocztą na adres: SPZOZ Radziejów, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów z dopiskiem WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalradziejow.pl.

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierana jest następująca opłata:

 • pierwsza kopia/wyciąg/odpis/wydruk/odpis dokumentacji medycznej – bezpłatnie.

Do pobierania dokumentacji medycznej bezpłatnie upoważniony jest wyłącznie pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy. Pozostałym członkom rodziny upoważnionym do pobrania jego dokumentacji medycznej udostępnia się dokumentację za pobraniem opłaty. Opłatę pobiera się również gdy dokumentacja będzie udostępniana po śmierci pacjenta.

 • za każdą kolejną kopię dokumentacji medycznej wg. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale danego roku
  • 1 strona kopii lub wydruku 0,35 zł.
  • 1 strona wyciągu albo odpisu 10,05 zł.
  • udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,01 zł.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej

Skip to content