Projekty

Informacja EFRR

Informacja EFS

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja

           W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.” Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie ” nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

– całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

–  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

–  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

niż : 4 280 304,28zł.

Okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie – 04.05.2015 r.
  • zakończenie – 31.07.2019 r.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

– dostosowanie  pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem

porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem,

– budowa dźwigu ( windy ) z szybem gwarantujących bezpieczeństwo transportu pionowego

pacjentów, osób odwiedzających, personelu oraz poprawienie stanu przeciwpożarowego i ewakuacji,

– rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem.