Projekty

Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem
w SP ZOZ Radziejów

Dotyczy: Projektu pod nazwą: „Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów”
nr RPKP.06.01.01-04-0006/21-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie, informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. w Toruniu została zawarta umowa nr UM_WR.431.1.12.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest: dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pod nazwą: „Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem
w SP ZOZ Radziejów”

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 2 514 297,64 zł w tym:

  1. Wartość wydatków niekwalifikowalnych – 1 107,00 zł
  2. Wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 513 190,64 zł w tym:
  • 85% ze środków Funduszu – 2 136 212,04 zł
  • 10% ze środków Budżetu Państwa – 251 319,06 zł
  • 5%  wkład własny – 125 659,54 zł     

Okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcie – 01.04.2022 r.
  • zakończenie – 31.12.2023 r.

Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa strategia onkologiczna

Projekt grantowy: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.02.23 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021 r. zawarta w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL).

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 27 osób (Pielęgniarka – 19 osób, Fizjoterapeuta – 4 osoby, Opiekun medyczny – 3 osoby, osoba kuchenkowa – 1 osoba).

Kwota przyznanego grantu – 188 830,58 zł (100,00%), w tym:
Europejski Fundusz Społeczny – 158 938,70 zł (84,17%)
Dotacja celowa – 29 891,88 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021

Informacja EFRR II

Informacja EFRR

Informacja EFS II

Informacja EFS

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja

           W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.” Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie ” nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

– całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

–  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

–  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

niż : 4 280 304,28zł.

Okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie – 04.05.2015 r.
  • zakończenie – 31.07.2019 r.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

– dostosowanie  pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem

porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem,

– budowa dźwigu ( windy ) z szybem gwarantujących bezpieczeństwo transportu pionowego

pacjentów, osób odwiedzających, personelu oraz poprawienie stanu przeciwpożarowego i ewakuacji,

– rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem.