Projekty

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

 • W dniu 17 marca 2022 roku zawarta została Umowa nr 20/WZ/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, na realizację zadania pod nazwą „Zakup 5 szt. urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, w związku z COVID-19” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Realizator zadania pn.: „Zakup 5 szt. urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, w związku z COVID-19” zakupił 5 szt. urządzeń do terapii wysokoprzepływowej COMEN NF5.   

   Kwota wnioskowana z Funduszu – 100 000,00 zł

  Całkowita wartość: 96 000,01 zł

  Okres realizacji zadania:

  Rozpoczęcie – 19.05.2022 r.

  Zakończenie – 14.06.2022 r.

 • W dniu 17 marca 2022 roku zawarta została Umowa nr 21/WZ/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, na realizację zadania pod nazwą „Zakup mobilnego/przenośnego USG

  z głowicami do badania płuc w związku z COVID-19” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Realizator zadania pn.: „Zakup mobilnego/przenośnego USG z głowicami do badania płuc w związku z COVID-19” zakupił Aparat USG Shenzhen Wisonic Medical Technology Co.Ltd. wraz z głowicami. 

   Kwota wnioskowana z Funduszu – 70 000,00 zł

  Całkowita wartość: 110 160,00 zł

  Okres realizacji zadania:

  Rozpoczęcie – 19.05.2022 r.

  Zakończenie – 09.06.2022 r.

 

Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem
w SP ZOZ Radziejów

Dotyczy: Projektu pod nazwą: „Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów”
nr RPKP.06.01.01-04-0006/21-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie, informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. w Toruniu została zawarta umowa nr UM_WR.431.1.12.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest: dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pod nazwą: „Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem
w SP ZOZ Radziejów”

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 2 514 297,64 zł w tym:

 1. Wartość wydatków niekwalifikowalnych – 1 107,00 zł
 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 513 190,64 zł w tym:
 • 85% ze środków Funduszu – 2 136 212,04 zł
 • 10% ze środków Budżetu Państwa – 251 319,06 zł
 • 5%  wkład własny – 125 659,54 zł     

Okres realizacji projektu:

 • rozpoczęcie – 01.04.2022 r.
 • zakończenie – 31.12.2023 r.

Narodowa Strategia Onkologiczna: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Narodowa strategia onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 25 maja 2021  roku zawarta została Umowa nr 1/15/8/2021/2129/369  ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na podstawie:

 • programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej,
 • uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030 (M. P. poz. 189),
 • 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 6 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.), oraz w wyniku dokonanego przez Ministra wyboru oferty Realizatora w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030 (M. P. z 2020 r. poz. 189).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Realizator zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy zakupił mammograf Mammomat Fusion.

Dofinansowanie: 531 452,89 zł

Całkowita wartość: 587 290,82 zł

Okres realizacji zadania:

Rozpoczęcie – 25.05.2021 r.

Zakończenie – 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu

Projekt grantowy: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (POWR.05.02.00-00-001/20)

Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.02.23 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18 czerwca 2021 r. zawarta w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL).

Miejsce realizacji Projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Rezultaty projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 27 osób (Pielęgniarka – 19 osób, Fizjoterapeuta – 4 osoby, Opiekun medyczny – 3 osoby, osoba kuchenkowa – 1 osoba).

Kwota przyznanego grantu – 188 830,58 zł (100,00%), w tym:
Europejski Fundusz Społeczny – 158 938,70 zł (84,17%)
Dotacja celowa – 29 891,88 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021

Informacja EFRR II

Informacja EFRR

Informacja EFS II

Informacja EFS

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja

           W dniu 9 kwietnia 2018 roku zawarta została z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa nr WP-II-B.433.6.6.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.” Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie ” nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 279 947,72 zł. w tym:

– całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu – 8 110 797,87zł.

–  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie

nie większej niż  : 3 999 643,44 zł.

–  wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) w kwocie nie mniejszej

niż : 4 280 304,28zł.

Okres realizacji Projektu:

 • rozpoczęcie – 04.05.2015 r.
 • zakończenie – 31.07.2019 r.

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

– dostosowanie  pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem

porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem,

– budowa dźwigu ( windy ) z szybem gwarantujących bezpieczeństwo transportu pionowego

pacjentów, osób odwiedzających, personelu oraz poprawienie stanu przeciwpożarowego i ewakuacji,

– rozbudowa i przebudowa pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem.