Deklaracja dostępności

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-28
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia i pomniejszania liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • negatyw

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maciejewska, e-mail: dzialrozliczen@szpitalradziejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 54 285 62 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
telefon: 54 285 62 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Do kompleksu budynków prowadzą 3 wejścia.

Pierwsze wejście – ,,GŁÓWNE” znajduje się od ul. Szpitalnej (budynek „D”). Do wejścia prowadzą schody. Z prawej strony od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście przeznaczone jest dla wszystkich.  Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie w korytarzu na lewo od wejścia. Przed wejściem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście — od strony północnej — przy podjazdach ambulansów (budynek „B”). Przed wejściem nie ma schodów. Droga do komunikacji pieszych jak i wózków jest wspólna. Wejście przeznaczone jest dla osób ze skierowaniem na odziały szpitalne. Po wejściu do przedsionka osoby komunikują potrzebę wejścia osobie dyżurującej za pośrednictwem domofonu. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Trzecie wejście—od strony południowej (budynek „C”). Do wejścia prowadzą schody. Z lewej strony od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście przeznaczone jest dla osób ze skierowaniem na badania specjalistyczne takie jak Rtg, USG, gastroskopia, kolonoskopia lub badanie tomograficzne. Osoby ze skierowaniem komunikują potrzebą wejścia osobie dyżurującej za pośrednictwem domofonu. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na prawo w korytarzu po lewej stronie od wejścia.

W szpitalu znajdują się 4 windy ułatwiające komunikację.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braylle’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szpitalu nie ma pętli indukcyjnych.