Deklaracja dostępności witryny internetowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny internetowej Szpital Radziejów.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-28
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Maciejewska.
e-mail: dzialrozliczen@szpitalradziejow.pl
telefon: 54 285 62 71

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
telefon: 54 285 62 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.