Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1)   Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3,  88-200 Radziejów, NIP 889-126-91-26, REGON 910333036

2)   Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 515 29 11 78 lub mailowo: iod@szpitalradziejow.pl 

3)   Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą w celach:

a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

  • ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
  • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
  • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
  • zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

b) archiwalnych, naukowych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO;

c) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

d) związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

e) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala,

f) na podstawie zgody tj. art. 9 ust. 2 lit a. RODO – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4)   Odbiorcą danych osobowych Pacjenta będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5)   Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)   Dane osobowe pacjenta będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia leczenia oraz na podstawie przepisów o działalności leczniczej oraz archiwizacyjnych.

7)   Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)   Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowy jego dotyczących narusza przepisy ogólnego RODO lub przepisy krajowe.

9)   Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

10)    Dane Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.