Praca

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 r., poz. 430).

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

II. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

III. Wymagania niezbędne:

Kandydaci na powyższe stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896):

 1. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

oraz dodatkowo

– nie została skazana prawomocnie za przestępstwo umyślne

– posiada umiejętność organizacji pracy szpitala

IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021, poz. 430) tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu oraz ośmioletni staż pracy tj.

– w przypadku udzielenia świadczeń w ramach umowy o prace – świadectwa pracy bądź w  razie jej trwania zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia;

– w przypadku udzielania świadczeń w ramach indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – kopia umowy (umów)  ze zanonimizowaną częścią obejmującą dane finansowe wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresach wskazanych w umowie wykonywał zawód lekarza;

w przypadku prowadzenia przez kandydata działalności lekarskiej jaki indywidualnej praktyki lekarskiej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej – wyciąg z Księgi Rejestrowej wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresie zarejestrowania ww.  działalności wykonywał zawód lekarza;

 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie b i d, powinny być poświadczone  za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne i braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych   w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

2. Pisemna koncepcja rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług medycznych oraz zarządzania kadrą medyczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

V. Miejsce i termin składania:

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – I piętro lub na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

ul. Szpitalna 3,

88-200 Radziejów

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023 r. do godz. 1400.W przypadku ofert złożonych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail a także adnotację o treści:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

VI. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, co odbywa się w siedzibie szpitala po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Dyrektora (numer tel. 54 285 62 00).

VII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur:

1. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88- 200 Radziejów.

3. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia przez Komisję Konkursową rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełnili warunki formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyniki konkursu

 

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza dermatologa do pracy w poradni dermatologicznej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni Położne do pracy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel. 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni Pielęgniarki do pracy na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Neonatologicznym.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel. 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pilnie Lekarzy chirurgów do pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni Ratowników Medycznych / Pielęgniarki / Pielęgniarzy do realizacji świadczeń w Transporcie Międzyszpitalnym oraz  w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat telefon: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

Aamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne i pielęgniarki operacyjne do pracy na Bloku Operacyjnym

Wymagania niezbędne:

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub ukończone studia wyższe (licencjat/ magister) na kierunku pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacje i kursy zawodowe

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • możliwość praktycznej nauki zawodu oraz pogłębiania swoich kompetencji.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Naczelna Pielęgniarka, tel. 54 285 62 72

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

PRACA

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni lekarza radiologa do pracy w Dziale diagnostyki

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pielęgniarki do pracy na Oddziale Pediatrycznym

 

Wymagania niezbędne:

 

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub ukończone studia wyższe (licencjat/ magister) na kierunku pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

 

Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • możliwość praktycznej nauki zawodu oraz pogłębiania swoich kompetencji.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Naczelna Pielęgniarka, tel. 54 285 62 72

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

 

 

PRACA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie poszukuje do pracy osoby na stanowisko:

 kierownik w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych

 

 

Kluczowe obowiązki:

 

 • zarządzanie, koordynacja i nadzór nad Działem Administracji i Zamówień Publicznych, przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych i przestrzegania regulaminu udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami – kompleksowa obsługa postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i projektów umowy, przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
 • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z przepisami prawa oraz nadzór nad prawidłowym działaniem magazynów.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia), atutem są ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność interpretacji przepisów,
 • Doświadczenie: preferowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

 

 

Lekarz Endokrynolog

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza endokrynologa do pracy w poradni endokrynologicznej.

 tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni pracownika na zastępstwo w Dziale Kadr

 

Oczekiwania:
• wykształcenie kierunkowe
• doświadczenie zawodowe w pracy w dziale kadrowo-płacowym
• dobra znajomość przepisów prawa pracy
• dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
• dobra znajomość obsługi komputera,  MS Office (Word, Excel)

 

Oferujemy:
• umowę o pracę
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

 

CV prosimy przesyłać na adres: inspektor-ds-pracowniczych@szpitalradziejow.pl lub składać osobiście. Informacji udziela Dział Kadr: tel. 54 285-62-73
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”

 

 

 

Technik Farmaceutyczny

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni technika farmaceutycznego do pracy w Aptece Szpitalnej. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 54 285 62 73 – dział kadr.

 

 

Diagnosta laboratoryjny do pracy w Dziale Diagnostyki

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pilnie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w dziale diagnostyki oraz diagnostę laboratoryjnego do pracy w pracowni diagnostyki mikrobiologicznej. Preferowana forma umowy – umowa o pracę lub umowa zlecenie. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 54 285 63 51 – kierownik p. Barbara Tatar.

 

 

 

Skip to content