Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3,  88-200 Radziejów, NIP 889-126-91-26, REGON 910333036

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 515 29 11 78 lub mailowo: iod@szpitalradziejow.pl

c) Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

d) Monitoring obejmuje: wejście główne od strony ul. Szpitalnej, parking za budynkiem Szpitala, korytarze: wejście od strony parkingu z tyłu budynku wraz z windami oraz korytarz w pogotowiu, wejście i obszar Oddziału Terapii Uzależnień.

e) Odbiorcą danych osobowych utrwalonych na monitoringu będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

g) Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres:

  • OTU – 5 dni;
  • wejście i windy – 5 dni;
  • Pogotowie – 30 dni,

zależny od pojemności dysków w poszczególnych systemach, a po tym czasie zniszczony przez nadpisanie, chyba, że nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa; wtedy termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

h) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrania, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności osób trzecich, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i) Dane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.