Izba Przyjęć

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.ip@szpitalradziejow.pl

Pogotowie Ratunkowe:
numer alarmowy 112 lub 999

Izba Przyjęć:
tel. 54 285 63 65

Transport Sanitarny, Punkt Informacyjny:
tel. 54 285 62 10

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:
tel. 54 285 63 41
tel. 54 285 62 10

Koordynator Izby Przyjęć:
tel. 54 285 62 03

Kierownictwo oddziału

Koordynator Izby Przyjęć

O nas

Izba Przyjęć

 

W izbie przyjęć przyjmujemy pacjentów:

  • zgłaszających się do szpitala na podstawie skierowania od lekarza
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia

Zadania Izby Przyjęć:

  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską oraz lekarską stosownie do jego stanu zdrowia oraz zapewnienie wykonania niezbędnych badań
  • przyjmowanie pacjentów w stanie zagrożenia życia odbywa się poza kolejnością

 

 

Pogotowie Ratunkowe

 

Posiadamy  dwa zespoły Ratownictwa Medycznego:

  • Podstawowy – stacjonujący w Radziejowie
  • Podstawowy – stacjonujący w Osięcinach

UWAGA:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa, dyspozytor przeprowadza wywiad medyczny z osobą dzwoniącą. Pozwala on przede wszystkim ustalić, czy osoba której dotyczy powiadomienie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjąć decyzję o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego, albo w razie stwierdzenia na podstawie wywiadu, że nie ma nagłego zagrożenia zdrowotnego – odmówić.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w POZ przejmuje funkcję Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 18:00 – 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, a także inne dni ustawowo wolne od pracy, w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej znajdującej się w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 3.

Świadczenia zdrowotne w ramach Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej w POZ udzielane pacjentowi zgłaszającemu się bez skierowania z powodu nagłych zachorowań, niestanowiących bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, mają na celu:

  • zapewnienie choremu niezbędnej pomocy medycznej,
  • zapewnienie ciągłości leczenia,
  • udzielanie świadczeń bez skierowania.

 

 

Transport Medyczny

 

W związku z otrzymaniem kontraktu z NFZ na „Świadczenia Udzielane przez Zespół Transportu Medycznego” od 01.04.2020 r. na obszarze powiatów: 0408 Lipnowski, 0411 Radziejowski, 0418 Włocławski, 0464 miasto Włocławek informujemy, iż SPZOZ Radziejów posiada 2 ambulanse transportowe typ C spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Zespół Transportu Medycznego udziela świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego. Realizuje transport pacjenta do miejsca wskazanego przez zlecającego transpotr.

Zgłoszenie transportu należy uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu: 54 285 62 10