Klauzula informacyjna ogólna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Jankiewicza, tel. 54 285 62 00, adres e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych: 515 29 11 78, iod@szpitalradziejow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji zadań SPZOZ Radziejów.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • zgoda, jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania (art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • realizacja umowy, stosunku pracy i obowiązków pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
 • realizacja nałożonych na Administratora obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • profilaktyka zdrowotna lub medycyny pracy, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów szczegółowych oraz archiwizacyjnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.