Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.zol@szpitalradziejow.pl

Punkt pielęgniarski:
Odcinek I
tel. 54 285 62 31
Odcinek II
tel. 54 285 62 20

Kierownik Oddziału:
tel. 54 285 62 30

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 63 52

Kierownictwo oddziału

Małgorzata Jabłońska

p.o. Pielęgniarki Koordynującej

mgr Aleksandra Kamińska-Roszak
Kierownik Oddziału

O nas

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest podmiotem leczniczym udzielającym całodobowych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest podmiotem realizującym świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Kujawsko- Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę choroby i hospitalizacji, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową, oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, profesjonalnej i całodobowej pielęgnacji i rehabilitacji.

Misją zakładu opiekuńczo-leczniczego jest pomoc przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i samodzielności, oraz poprawa jakości życia.

Zakład zapewnia usługi zdrowotne obejmujące swym zakresem:

 • opiekę i pielęgnację sprawowaną przez wykwalifikowany personel pielęgniarski w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • niezbędne konsultacje lekarzy specjalistów,
 • leczenie żywieniowe- dojelitowe, prowadzone drogą doustną prze zgłębnik albo przez przetokę odżywczą , przy użyciu diet przemysłowych,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną,
 • wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
 • leczenie dietetyczne i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta,
 • terapię zajęciową,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i niepełnosprawności,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie w obliczu niepełnosprawności,
 • opiekę duszpasterską, możliwość regularnego uczestnictwa w Mszy Św. w kaplicy szpitalnej.

Zakład usytuowany jest na IV piętrze budynku „A” szpitala i liczy 70 łóżek rozmieszczonych w salach 2 i 3 łóżkowych, przystosowanych do pobytu pacjentów unieruchomionych i niepełnosprawnych ruchowo.

Tryb kierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jak i zasady odpłatności za pobyt w placówce określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z 2012r., poz 731).

W myśl przepisów: Ustawy z dnia 27 sierpnia.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2019, poz.1373 ), oraz Ustawy z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018r.poz.932), kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami -Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2019, poz.1373), pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, które stanowią 70% miesięcznego dochodu.

Komplet dokumentów w celu umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym:

 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
 • Wypełniony przez lekarza rodzinnego druk – Skierowanie Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ( w przypadku kiedy pacjent ubiegający się o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, przebywa w szpitalu, druk winien wypełnić lekarz z oddziału, w którym pacjent jest hospitalizowany),
 • Wypełnione druki – Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do Zakładu Opiekuńczego( skala Barthel) oraz Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie

Uwaga! Pacjent może być zakwalifikowany do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jedynie, jeśli w kwalifikacji pielęgniarskiej wg oceny na podstawie skali Barthel otrzyma 40 lub mniej punktów.

 

 • W przypadku zdiagnozowania u pacjenta zespołu otępiennego lub innych zaburzeń psychicznych- Zaświadczenie lekarza psychiatry celem kwalifikacji pacjenta do pobytu w ZOL Radziejów
 • W przypadku pacjentów leczonych żywieniowo: dojelitowo -odżywianych przy pomocy zgłębnika nosowo-żołądkowego (sondy) lub przy pomocy przetoki odżywczej (PEG), niezbędne są wypełnione druki: Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego oraz Ocena stanu świadomości pacjenta wg skali Glasgow
 • Kserokopia kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,
 • Oryginał i ksero aktualnej decyzji organu emerytalno – rentowego, stwierdzającego wysokość świadczenia ZUS (KRUS) lub decyzji o przyznaniu zasiłku z Ośrodka Opieki Społecznej
 • Ksero dowodu osobistego pacjenta.

Wskazane jest aby pacjent posiadał konto bankowe.

Wszystkie formularze dokumentów w celu umieszczenia w ZOL Radziejów można pobrać w siedzibie Zakładu lub do pobrania poniżej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaną chorobą psychiczną lub uzależnieniem oraz z zaawansowaną chorobą nowotworową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej-§5 ust.2).

Zgoda pacjenta na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest bezwzględnym warunkiem przyjęcia do ZOL Radziejów. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL (np. chorych nieprzytomnych, pacjentów z zdiagnozowanym zaawansowanym otępieniem) , konieczne jest:

 • dołączenie do kompletu dokumentów Postanowienia Sądu o umieszczeniu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bez zgody pacjenta, oraz
 • złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie (dokument potwierdzający złożenie wniosku w Sądzie należy dołączyć wraz z dokumentami kwalifikującymi do przyjęcia).

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych do wniosku należy dołączyć:

 • Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 • Zgodę Sądu na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Skip to content