Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19.

Podmioty wykonujące działalność medyczną, w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r., mogą zgłaszać listownie na adres szpitala lub elektronicznie na adres: sekretariat@szpitalradziejow.pl , informacje o osobach (personelu) wyrażających gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (numer pesel oraz dane czy jest to pracownik medyczny czy niemedyczny) wraz z podpisaną przez w/w osoby zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Punkt szczepień będzie znajdował się w pomieszczeniu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która mieści się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, na parterze – wejście od strony Pogotowia przed podjazdem dla ambulansów ratunkowych przy ul. Szpitalnej 3. Osobą koordynującą punktu szczepień jest Dyrektor ds. Medycznych SPZOZ Radziejów lek. Maciej Małecki tel. 54 285 62 06.

Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Guźlecka-Paliwoda tel. 54 285 62 49.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.