Działając na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, wskazuję na stanowisko naczelnej pielęgniarki SPZOZ w Radziejowie p. Joannę Mielcarek.

dot. konkurs naczelna pielęgniarka