Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711.)

 1. Ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

 • Czas trwania umowy: 01.03.2024 r. do 28.02.2026 r.
 • Czas rozpoczęcia udzielania świadczeń od 1 marca 2024 r. lub inny obustronnie ustalony przez strony.
 • Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem / nazwą oferenta oraz napisem:

„Postępowanie konkursowe nr  /K /2023

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“

należy    składać    w    siedzibie Szpitala, ul. Szpitalna 3, w Dziale Administracji, I piętro, sekretariat     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, lub przesłać pocztą (ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów), w terminie do dnia 16 lutego 2024 r.  do godz. 13:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą, napis należy umieścić na kopercie wewnętrznej.

 • Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofert, można pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienie: http://szpitalradziejow.pl w zakładce: Konkursy lub w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych lub Dziale Kadr (Dział Administracji, I piętro) w godz. od 7.25  do 15.00, nr telefonu 54 285 63 31 lub 273).
 • Umowa zostanie udostępniona przez SPZOZ Radziejów na wniosek oferenta w terminie 3 dni.
 • Otwarcie kopert nastąpi   w dniu   19 lutego 2024 r. o godz.  13:00, w sali szkoleniowej (Dział Administracji, I piętro).
 • Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs ofert oraz ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert w terminie do dnia 20 lutego 2024 r., na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.
 • Oferent jest związany ofertą w okresie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych, pracownik Działu Kadr pod numerem telefonu: 54 285 63 31 lub 273.
 • Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zawarte są w regulaminie konkursowym.

Szczegółowe Warunki Konkursu

Regulamin Komisji Konkursowej

Formularz Ofertowy