Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 r., poz. 430).

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

II. Stanowisko objęte konkursem:

Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

III. Wymagania niezbędne:

Kandydaci na powyższe stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  2011, Nr 151, poz. 896):

  1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe  lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 5 lat pracy w zawodzie,

lub

  • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna  i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 7 lat pracy w zawodzie,

oraz dodatkowo

– nie została skazana prawomocnie za przestępstwo umyślne

– znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych

– umiejętność organizowania pracy pielęgniarek i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych  

IV. Wymagane dokumenty:

1. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021, poz. 430) tj.:

  1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu oraz odpowiednio siedmioletni/ pięcioletni staż pracy tj.

– w przypadku udzielenia świadczeń w ramach umowy o pracę – świadectwa pracy bądź w razie jej trwania zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia;

– w przypadku udzielania świadczeń w ramach indywidualnej/ specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej/ położniczej w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – kopia umowy (umów)  ze zanonimizowaną częścią obejmującą dane finansowe wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresach wskazanych w umowie wykonywał zawód pielęgniarki/ położnej;

w przypadku prowadzenia przez kandydata działalności leczniczej jako indywidualnej praktyki/ specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej/ położniczej – wyciąg z Księgi Rejestrowej Podmiotów Leczniczych wraz z oświadczeniem kandydata, że w okresie zarejestrowania  ww.  działalności wykonywał zawód pielęgniarki/ położnej

  • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie b i d, powinny być poświadczone                          za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;            na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne i braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych   w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

2. Pisemna koncepcja rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług medycznych oraz zarządzania kadrą medyczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

V. Miejsce i termin składania:

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – I piętro lub na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ul. Szpitalna 3

88-200 Radziejów

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.04.2023 r. do godz. 1300.W przypadku ofert złożonych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, a także adnotację o treści:

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

VI. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, co odbywa się w siedzibie szpitala po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Dyrektora (numer tel. 54 285 62 00).

VII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur:

1. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88- 200 Radziejów.

3. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia przez Komisję Konkursową rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełnili warunki formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.